Shooto: Gig Tokyo Vol. 1

Jan 20, 2009
Ganjo Tentsuku vs. Kenichiro Togashi
Komei Okada vs. vs. Shinobu Miura
Junpei Konno vs. Yohei Ota
Yoshio Tokuhisa vs. Koji Nishioka
Mike vs. Fumihiko Kawamura
Yuki Yasunaga vs. Yoshihiko Matsumoto
Ishigami vs. Yuya Kaneuchi
<h2>Fight Finder</h2>